Team VRC Nghệ An vs Team Bạn Bè | Vòng bảng giải 4 vs 4 Hà Tĩnh mở rộng 2018