Robocon 2018 | DCN-VJC3 vs SAODO-DT 02 | Chung kết Robocon Việt Nam 2018

Robocon 2018 | DCN-VJC3 vs SAODO-DT 02 | Chung kết Robocon Việt Nam 2018
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội vs Đại Học Sao Đỏ