VRC Nghệ An vs Fc Quê Lúa Học Sinh TB | Giải 4 vs 4 Sầm Sơn mở rộng 2018 lần 1